Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Špecializačné štúdium pre pediatrickú kardiológiu

Informácia o zaraďovaní do špecializačného štúdia - formy

  1. o zaradenie požiada zamestnávateľ uchádzača (nemocnica, LF, v prípade súkromných lekárov - vedúci lekár samosprávy v danom odbore) - uchádzač musí mať úväzok so zdravotníckym zariadením minimálne vo výške 0,5. Zamestnanci LF UK môžu mať nižší.
  2. uchádzač požiada o zaradenie sám - samoplatca - vtedy LF zabezpečí cirkuláciu na jednotlivých oddeleniach.

Dĺžka špecializačného štúdia sa pri kratšom pracovnom úväzku adekvátne predlžuje.
U školských zamestnancov s úväzkom v nemocnici nebude treba predlžovať dĺžku štúdia.

Poplatok za štúdium

lekár s úväzkom v zdravotníckom zariadení 165,97 € / rok
zahraniční lekári - samoplatci 10 000 € / rok
denní doktorandi 300 € / rok

Termín podávania žiadostí o zaradenie: prihlášky na zaradenie do špecializačného štúdia sa prijímajú priebežne počas celého roka. Rovnako sa priebežne počas celého roka uchádzač aj zaraďuje do špecializačného štúdia.

Každý garant špecializačného štúdia pridelí zaradenému lekárovi školiteľa pre praktickú výučbu na domácom pracovisku - jeho meno nahlási na Samostatný referát vedecko¬výskumnej činnosti, doktorandského št. a zahraničných stykov.
Záznamy do logbooku sa uvádzajú v chronologickom poradí (počet, druh výkonu) - každý záznam potvrdí školiteľ. Zdravotné výkony musia byť uvedené v zdravotnej dokumentácii!!! Zápisy do indexu - druh a dĺžka povinnej praxe na pracoviskách závisí od študijného programu v príslušnom odbore.

Vydávanie diplomov a spätné započítavanie praxe

U lekárov, ktorí boli zaradení do špecializačného štúdia v termíne pred 30.6.2010 sa môže zarátať odborná prax spätne. Všetci ostatní - zaradení do špecializačného štúdia po 30.6.2010, t. j. od vstupu platnosti Vyhlášky 296/2010 Z. z. nemôžu mať spätné započítanie praxe, len v prípade, že už majú atestáciu z predošlého obdobia. Tu sa môže uznať prax najviac v trvaní 2 rokov.
Ak lekár zaradený do špecializačného štúdia absolvuje časť odbornej praxe v zahraničí, žiadateľ musí priniesť potvrdenie o praxi vydané kompetentným orgánom danej krajiny. V zahraničí môže absolvovať najviac 2 roky praxe.
Pokiaľ lekár, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia na našej fakulte odíde pracovať do zahraničia (napr. do Čiech), mal by požiadať u nás o vyradenie zo štúdia a prihlásiť sa na štúdium v ČR. Ak ostane zaradený na našej LF a pritom v zahraničí bude pracovať na pracovisku, ktoré nepatrí medzi akreditované, nemôžeme mu tam získanú prax uznať.
Špecializačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 30.6.2010, sa dokončí podľa predpisov účinných k 30.6.2010.

Termíny

Nahlasovanie termínov školiacich akcií na celý školský rok je potrebné do konca septembra. Nahlasovanie termínov špecializačných skúšok je povinné minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom skúšky.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
Prodekanka pre liečebno-preventívnu činnosť,
komunikáciu s nemocnicami a špecializačné štúdium

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok