Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

Štruktúra pacientov hospitalizovaných na JIS:

  • pacienti s novodiagnostikovanou srdcovou chybou vyžadujúcou si intenzívnu starostlivosť
  • pacienti liečení na srdcovú chybu pri zhoršení stavu vyžadujúcom si intenzívnu starostlivosť
  • pacienti pred a po operácii srdcovej chyby, v prípade potreby umelej pľúcnej ventilácie
  • pacient preložený na OAIM
  • pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch

Návštevné hodiny pre Vás na našom oddelení sú časovo neobmedzené, v noci doporučujeme rodičom oddych na izbách vyhradených pre matky a otcov. Rodičia sú požiadaní o prerušenie návštevy v čase rannej a poobednej vizity alebo v prípade prebiehajúceho diagnostického a terapeutického výkonu na našom oddelení.

Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi. Pokiaľ z vážnych dôvodov nemôžete byť počas hospitalizácie Vášho dieťaťa prítomní, telefonické informácie rodičom, plnoletým súrodencom a výnimočne prarodičom (nie známym a vzdialeným príbuzným) poskytujeme počas celého dňa.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok