Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

OFV - neinvazívne vyšetrenia

Medzi neinvazívne vyšetrenia vykonávané na Oddelení funkčného vyšetrovania patria:

  • Echokardiografia – ultrazvukové vyšetrenie srdca
  • Echokardiografia plodu – ultrazvukové vyšetrenie plodu v tehotenstve
  • Funkčné vyšetrenie pľúc, vrátane bronchomotorických testov

Echokardiografické vyšetrenie srdca

Úvod

Echokardiografické vyšetrenie srdca predstavuje ultrazvukové vyšetrenie štruktúr srdca a veľkých ciev, ktoré z neho odstupujú. Toto vyšetrenie vo veľkej miere nahradilo v minulosti častejšie používanú diagnostickú katetrizáciu srdca. Patrí k najzákladnejším vyšetreniam, ktoré sa vykonávajú v detskej kardiológii. Vykonáva sa ambulantne alebo počas hospitalizácie. Je to pre deti nezaťažujúce vyšetrenie, ktoré sa dá jednoducho opakovať, aj keď ho väčšina malých detí nemá rada. Ultrazvukovou sondou sa jemne prechádza po brušku, hrudníku a krku, kožu je potrebné potrieť špeciálnym ultrazvukovým gélom.

Bábätko pri echokardiografickom vyšetrení
Bábätko pri echokardiografickom vyšetrení

Čo je možné vidieť pri echokardiografickom vyšetrení srdca?

Pri ultrazvukovom vyšetrení srdca si znázorňujeme základnú anatómiu srdca a veľkých ciev. Nebuďte prekvapení, keď sa vyšetrenie začne z bruška, u malých detí je možné vyšetriť takmer celé srdce z tohto prístupu. Následne sa vyšetruje z oblasti ľavej časti hrudníka a nakoniec z krčného prístupu pri záklone hlavičky.

Pri echokardiografickom vyšetrení si znázorníme dutiny srdca – normálne zdravé srdce má dve predsiene a dve komory, znázorňujú sa 4 chlopne (mitrálna, trikuspidálna, pľúcna a aortálna), predsieňové a komorové septá - priehradky, veľké cievy odstupujúce z komôr a žily ústiace do srdca. Hľadáme tzv. defekty v septách – dierky, iné komunikácie medzi štruktúrami srdca, ktoré tam nemajú byť, prezeráme chlopne, či nie sú zúžené alebo naopak nedomykavé. Posudzujeme funkciu srdca, či sa primerane sťahuje a rozťahuje. Meriame veľkosti jednotlivých štruktúr srdca a porovnávame ich s normálnymi veľkosťami štruktúr podľa tabuliek.

Schématické znázornenie anatómie normálneho srdca
Schématické znázornenie anatómie normálneho srdca

Ultrazvukový obraz 4 dutín srdca
Ultrazvukový obraz 4 dutín srdca

Vo väčšine prípadov nám ultrazvukové vyšetrenie srdca úplne postačuje na stanovenie základnej srdcovej chyby Vášho dieťaťa. V niektorých prípadoch však nie je možné s istotou potvrdiť alebo vyvrátiť niektorú srdcovú chybu len na základe tohto vyšetrenia a vtedy pristupujeme k ďalším vyšetrovacím metódam – diagnostická katetrizácia srdca, vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie (CT) alebo vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

Čo nie je možné vidieť pri echokardiografickom vyšetrení srdca?

Tak, ako každá vyšetrovacia metóda v medicíne, aj echokardiografia má svoje limitácie. Ultrazvuk je špeciálny typ vlnenia – cez kosti nie je schopné toto vlnenie preniknúť, môžeme teda vyšetrovať srdce z prístupu pod rebrami, nad rebrami alebo medzi rebrami (cez rebrá nie je vidieť ultrazvukom nič). Existujú niektorí pacienti, o ktorých hovoríme, že sú „zle echogénni", znamená to len toľko, že sú ich štruktúry srdca horšie znázorniteľné ultrazvukom. U takýchto detí potom vidíme menej ako u detí, ktoré sú „dobre echogénne". Tento fakt nie je možné nijako zmeniť ani ovplyvniť. Takisto obézni pacienti alebo naopak veľmi chudí pacienti s rebrami tesne jedno vedľa druhého sú zvyčajne zle vyšetriteľní.

Ultrazvukom nie je možné vyšetriť, či má dieťa srdcový šelest alebo nie – šelest je zvuk, ktorý počujeme fonendoskopom. Ultrazvukom môžeme len nájsť možnú príčinu šelestu a podľa nálezu predpokladať, či ide o šelest nevinný alebo taký, ktorý signalizuje nejakú vrodenú chybu srdca.

Zobrazenie niektorých srdcových chýb je ultrazvukom ťažšie, hlavne ak je dieťa už väčšie. Ide hlavne o defekty predsieňového septa (dierka medzi predsieňami), čiastočne anomálne ústiace pľúcne žily, detaily chlopňových chýb, komorové defekty uložené v hrote srdca, detailné znázornenie aortálneho oblúka a podobne. V prípade neuspokojivého obrazu na echokardiografii sa pristupuje k ďalším vyšetreniam.

Ako ukľudniť dieťa pri echokardiografii?

Počas echokardiografického vyšetrenia by malo byť Vaše dieťa čo najkľudnejšie, je potrebné, aby ležalo na chrbte a podľa možností spolupracovalo (neplakalo, neodchádzalo z vyšetrovacieho stola, nebránilo sa vyšetreniu). V prípade, že sa dieťa veľmi bráni, napína tým všetky svaly a nie je možné dosiahnuť dobrý ultrazvukový obraz.

U novorodencov si väčšinou pri základnom vyšetrení na skľudnenie bábätka vystačíme s podávaním roztoku glukózy po kvapkách zo striekačky, mnohokrát novorodenci pri vyšetrení aj zaspia. Niekedy pomôže dojčenie dieťaťa počas echokardiografického vyšetrenia. U detí predškolského veku pomáha na ukľudnenie čítanie a prezeranie knižiek alebo rozprávanie rozprávok, dobré bývajú hudobné hračky. Vy poznáte svoje dieťatko najlepšie a najlepšie viete, čím je možné ho ukľudniť.

V niektorých prípadoch, keď neuspejeme s touto taktikou, je nutné dieťa utlmiť liekmi – býva to pri mimoriadne nekľudných deťoch a pri tzv. indikačných nahrávkach. Najčastejšie sa používajú lieky v roztoku podávané ústami, ale je možné použiť aj lieky do žily. Pred podaním tlmiacich liekov musí byť dieťa nalačno, po jeho utlmení musí ostať až do úplného prebratia pod dohľadom sestričky.

Čo je to indikačná nahrávka a prečo je taká dôležitá

Indikačná ultrazvuková nahrávka je ultrazvuková nahrávka obrázkov a krátkych videí, ktorá sa prezentuje na tzv. indikačnom seminári (seminári, na ktorom sú prítomní lekári zo všetkých oddelení Detského kardiocentra a na ktorom sa rozhoduje o tom, aký typ operácie sa pre konkrétne dieťa naplánuje a kedy). Preto je potrebné, aby bolo ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa táto nahrávka vykonáva čo najkvalitnejšie, so zobrazenými presnými detailmi anatómie srdca. Takéto detailné vyšetrenie vykonávajú lekári z Oddelenia funkčného vyšetrovania. Malé deti sa na túto indikačnú nahrávku zväčša utlmujú liekmi. Toto vyšetrenie si vyžaduje dostatok času, indikačná nahrávka trvá niekedy aj pol hodinu a viac.

Transezofageálne ultrazvukové vyšetrenie - vyšetrenie cez pažerák

V niektorých prípadoch nie je možné dostatočne dobre vyšetriť presnú anatómiu srdca ultrazvukom cez hrudník. Vtedy máme ešte ďalšiu možnosť – vyšetriť srdce pomocou špeciálnej pažerákovej sondy, keďže sa pažerák nachádza v blízkosti srdca. Deti do 16 rokov sa musia na toto vyšetrenie uspať do celkovej anestézie a teda sa toto vyšetrenie vykonáva za hospitalizácie. U dospievajúcich nad 16 rokov, ktorí dobre spolupracujú, je možné toto vyšetrenie vykonať ambulantne v lokálnej anestézii po znecitlivení hrdla špeciálnymi cukríkmi, ktoré sa cmúľajú a potom vystriekaním hrdla špeciálnym znecitlivujúcim sprejom. Echokardiografické vyšetrenie cez pažerák nám lepšie znázorní hlavne defekty predsieňového septa, srdcové chlopne a prítomnosť krvných zrazenín. Toto vyšetrenie sa využíva aj pri katetrizačnom uzávere defektov medzipredsieňovej priehradky priamo na katetrizačnej sále alebo na znázornenie presnej anatómie pred operáciou alebo bezprostredne po operácii na operačnej sále.

Vyšetrenie počítačovou tomografiou a magnetickou rezonanciou

V prípade, že nie je možné srdcovú anatómiu vášho dieťaťa dostatočne dobre zobraziť echokardiograficky, je možné zrealizovať vyšetrenie srdca a ciev pomocou počítačovej tomografie (CT vyšetrenie) alebo pomocou magnetickej rezonancie (MRI vyšetrenie). Obe vyšetrenia sa vykonávajú v spolupráci s rádiologickými oddeleniami (v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave na Kramároch, v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave na Kramároch alebo v Inštitúte zobrazovacej diagnostiky v Trnave).

Menšie deti je potrebné na tieto vyšetrenia uspať do celkovej anestézie, dobre pripravené deti dokážu v prítomnosti rodiča alebo inej blízkej osoby zväčša spolupracovať od veku 5-6 rokov.

Pri oboch vyšetreniach je potrebné zavedenie cievneho vstupu – kanyly na podávanie kontrastnej látky. Deti musia byť pri vyšetreniach nalačno.

Aj v prípade CT vyšetrenia aj magnetickej rezonancie sa vyšetrenie realizuje v „tuneli", do ktorého je dieťa zasúvané. Pri CT vyšetrení prebehne celé vyšetrenie veľmi rýchlo, aj s prípravou trvá celé snímanie obrazu maximálne 10-15 minút. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou trvá podstatne dlhšie, pri detailnom zobrazovaní štruktúr srdca môže toto vyšetrenie trvať až jednu hodinu, navyše je v „tuneli" hluk, je preto dobré dieťa na tento hluk pripraviť. Rodič môže byť po celú dobu vyšetrenia s dieťaťom priamo v miestnosti, kde sa vyšetruje. Od dieťaťa sa vyžaduje len to, že bude pokojne ležať v tuneli počas vyšetrenia.

Tunel magnetickej rezonancie
„Tunel" magnetickej rezonancie

Pri týchto vyšetreniach je možné detailne znázorniť štruktúry srdca a ciev. Tieto vyšetrenia sa vykonávajú hlavne pri nejasnom náleze na aortálnom oblúku (koarktácia aorty pred operáciou alebo po operácii), na ramenách pľúcnice (zúženia ramien pľúcnice pri odstupe alebo v ďalšom priebehu), pri nejasnom pľúcnom venóznom návrate (hlavne pri podozrení na čiastočný anomálny návrat pľúcnych vén), niekedy na znázornenie chlopní srdca alebo na znázornenie veľkosti jednotlivých dutín srdca (hlavne po operácii pre Fallotovu tetralógiu). Takisto sa dobre dajú znázorniť kolaterálne cievy odstupujúce z aorty.

Obrázok MR

Obrázok MR
Takéto obrázky je možné dosiahnuť pri vyšetrení magnetickou rezonanciou

Obrázok z CT vyšetrenia
Takto vyzerá obrázok z CT vyšetrenia

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok