Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie plodu

Kontakty

Vyšetrenie sa vykonáva v novom pavilóne Detského kardiocentra (NÚSCH a.s.). Vchádza sa hlavným vchodom do ambulantného traktu novej budovy (-2. poschodie), potom prvá chodba doľava - ambulancia č. 8 ECHOKARDIOGRAFIA

Ordinačné hodiny:

 • utorok: 10:00-14:30 hod.
 • streda: 13:00-14:30 hod.
 • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel. č.: 02/59 320 874 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00.

Lekári:

 • MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
 • MUDr. Peter Tittel, PhD.
 • doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie plodu

Ročne realizujeme asi 200-300 prenatálnych echokardiografických vyšetrení. Prioritne vyšetrujeme srdcovo-cievny systém. Komplexne hodnotíme anatómiu srdca a veľkých ciev plodu, funkciu a prípadné poruchy rytmu srdca plodu.

Vyšetrenie sa realizuje najčastejšie v 20.-24. týždni tehotenstva, v prípade potreby aj v neskorších štádiách tehotnosti. Ultrazvukové vyšetrenie na našom pracovisku trvá v priemere 30 minút.

Na návštevu našej prenatálnej ambulancie pacientky dopredu objednávame (prosíme o dodržiavanie termínu a času!). Tehotné k nám odporúčajú predovšetkým gynekológovia - pôrodníci, príp. genetici, detskí kardiológovia alebo kardiológovia pre dospelých. Na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou aj odporúčací lístok a nález od gynekológa s popisom nájdeného patologického nálezu plodu; v prípade indikácie vyšetrenia pre výskyt vrodenej chyby srdca u matky alebo v rodine nález s popisom tejto srdcovej chyby.

Indikáciou na ultrazvukové vyšetrenie plodu v Detskom kardiocentre sú :

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú plodu:

 • zistené štrukturálne anomálie srdca plodu
 • tachykardia plodu >180/min. alebo bradykardia <120/min., resp. významná extrasystólia (nepravidelnosť srdcového rytmu) plodu
 • zistené štrukturálne anomálie iného orgánu plodu
 • dokázaná závažná genetická anomália plodu (trizómia)
 • významné zaostávanie plodu v raste

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú matky:

 • vrodená štrukturálna srdcová chyba tehotnej (s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)
 • cukrovka alebo systémové ochorenia spojiva matky
 • prekonané vírusové ochorenia v prvom trimestri tehotnosti
 • vplyv iných teratogénov počas tehotnosti

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú blízkej rodiny:

 • závažná vrodená srdcová chyba u dieťaťa z predchádzajúcej tehotnosti matky
 • závažná vrodená srdcová chyba v blízkej rodine (matka, otec, súrodenec – s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)

Indikáciou na vyšetrenie u nás NIE SÚ (ak je pacientka bez nálezu inej patológie alebo bez inej indikácie – viď vyššie):

 • vek tehotnej nad 35 rokov
 • in vitro fertilizácia (umelé oplodnenie)
 • viacpočetná gravidita

Vrodené srdcové chyby sa vyskytujú približne u 0,8 % všetkých živo narodených detí. Pre ich vznik má najväčší význam prvých 90 dní vývoja plodu. Ak v tomto termíne na plod pôsobia negatívne vplyvy, môže sa vývoj srdca uberať nesprávnou cestou.

Viac ako 90% vrodených srdcových chýb má multifaktoriálnu etiológiu. Predpokladá sa, že vrodené srdcové chyby vznikajú pôsobením jedného alebo niekoľkých teratogénnych faktorov u jedincov, ktorí na to majú aj genetické podklady. Teratogénne môžu byť niektoré vírusové ochorenia, lieky, ale taktiež narastá význam vplyvu nevyhovujúceho životného prostredia.

Vrodené chyby môžu vyskytnúť aj v rodinách, v ktorých niektorí z členov mali takúto chybu. Ak má jeden z rodičov vrodenú srdcovú chybu, riziko výskytu u ich detí je 3-10%. Ak sa zdravým rodičom narodí jedno dieťa s vrodenou srdcovou chybou, je riziko výskytu u ďalšieho dieťaťa okolo 1-5%.

U detí matiek s cukrovkou sa vrodené srdcové chyby vyskytujú približne v 5%. Možný je tiež záchyt vrodenej chyby srdce alebo prítomnosť významnej arytmie u matiek so systémových ochorením spojiva (napríklad SLE).

V súčasnosti dokážeme ultrazvukom diagnostikovať viac ako 90%, predovšetkým tých najzávažnejších, vrodených srdcových chýb. Ultrazvukové vyšetrenie dopĺňa, na druhej strane ale v žiadnom prípade nenahrádza genetické vyšetrenie! Na základe zhodnotenia morfológie srdca nie sme schopní s absolútnou istotou vylúčiť genetické postihnutie (Downov syndróm alebo iné genetické anomálie).

V prípade nálezu vrodenej srdcovej chyby plodu sa na základe presnej anatómie (a ďalších pridružených nálezov) určuje ďalší postup pri adekvátnej starostlivosti o plod. Zvažujeme tiež ideálny termín a najvhodnejší spôsob vedenia pôrodu. V prípade závažnej srdcovej chyby, predovšetkým ak je kritická alebo riziková v novorodeneckom období, sa tehotné ženy pred pôrodom hospitalizujú na gynekologických pracoviskách v tesnej blízkosti Detského kardiocentra. S týmito gynekologickými klinikami veľmi úzko spolupracujeme a v prípade potreby je dieťa bezprostredne po pôrode preložené na naše pracovisko, kde dostane maximálnu možnú opateru.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok