Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie plodu

Kontakty

Vyšetrenie sa vykonáva v novom pavilóne Detského kardiocentra (NÚSCH a.s.). Vchádza sa hlavným vchodom do ambulantného traktu novej budovy (-2. poschodie), potom prvá chodba doľava - ambulancia č. 8 ECHOKARDIOGRAFIA

Ordinačné hodiny:

 • utorok: 10:00-14:30 hod.
 • streda: 13:00-14:30 hod.
 • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel. č.: 02/59 320 874 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00.

Lekári:

 • MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
 • MUDr. Peter Tittel, PhD.
 • doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie plodu

Ročne realizujeme asi 200-300 prenatálnych echokardiografických vyšetrení. Prioritne vyšetrujeme srdcovo-cievny systém. Komplexne hodnotíme anatómiu srdca a veľkých ciev plodu, funkciu a prípadné poruchy rytmu srdca plodu.

Vyšetrenie sa realizuje najčastejšie v 20.-24. týždni tehotenstva, v prípade potreby aj v neskorších štádiách tehotnosti. Ultrazvukové vyšetrenie na našom pracovisku trvá v priemere 30 minút.

Na návštevu našej prenatálnej ambulancie pacientky dopredu objednávame (prosíme o dodržiavanie termínu a času!). Tehotné k nám odporúčajú predovšetkým gynekológovia - pôrodníci, príp. genetici, detskí kardiológovia alebo kardiológovia pre dospelých. Na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou aj odporúčací lístok a nález od gynekológa s popisom nájdeného patologického nálezu plodu; v prípade indikácie vyšetrenia pre výskyt vrodenej chyby srdca u matky alebo v rodine nález s popisom tejto srdcovej chyby.

Indikáciou na ultrazvukové vyšetrenie plodu v Detskom kardiocentre sú :

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú plodu:

 • zistené štrukturálne anomálie srdca plodu
 • tachykardia plodu >180/min. alebo bradykardia <120/min., resp. významná extrasystólia (nepravidelnosť srdcového rytmu) plodu
 • zistené štrukturálne anomálie iného orgánu plodu
 • dokázaná závažná genetická anomália plodu (trizómia)
 • významné zaostávanie plodu v raste

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú matky:

 • vrodená štrukturálna srdcová chyba tehotnej (s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)
 • cukrovka alebo systémové ochorenia spojiva matky
 • prekonané vírusové ochorenia v prvom trimestri tehotnosti
 • vplyv iných teratogénov počas tehotnosti

Rizikové faktory, ktoré sa týkajú blízkej rodiny:

 • závažná vrodená srdcová chyba u dieťaťa z predchádzajúcej tehotnosti matky
 • závažná vrodená srdcová chyba v blízkej rodine (matka, otec, súrodenec – s výnimkou defektu predsieňového septa typu ost. secundum / foramen ovale alebo perzistujúci art. duktus)

Indikáciou na vyšetrenie u nás NIE SÚ (ak je pacientka bez nálezu inej patológie alebo bez inej indikácie – viď vyššie):

 • vek tehotnej nad 35 rokov
 • in vitro fertilizácia (umelé oplodnenie)
 • viacpočetná gravidita

Vrodené srdcové chyby sa vyskytujú približne u 0,8 % všetkých živo narodených detí. Pre ich vznik má najväčší význam prvých 90 dní vývoja plodu. Ak v tomto termíne na plod pôsobia negatívne vplyvy, môže sa vývoj srdca uberať nesprávnou cestou.

Viac ako 90% vrodených srdcových chýb má multifaktoriálnu etiológiu. Predpokladá sa, že vrodené srdcové chyby vznikajú pôsobením jedného alebo niekoľkých teratogénnych faktorov u jedincov, ktorí na to majú aj genetické podklady. Teratogénne môžu byť niektoré vírusové ochorenia, lieky, ale taktiež narastá význam vplyvu nevyhovujúceho životného prostredia.

Vrodené chyby môžu vyskytnúť aj v rodinách, v ktorých niektorí z členov mali takúto chybu. Ak má jeden z rodičov vrodenú srdcovú chybu, riziko výskytu u ich detí je 3-10%. Ak sa zdravým rodičom narodí jedno dieťa s vrodenou srdcovou chybou, je riziko výskytu u ďalšieho dieťaťa okolo 1-5%.

U detí matiek s cukrovkou sa vrodené srdcové chyby vyskytujú približne v 5%. Možný je tiež záchyt vrodenej chyby srdce alebo prítomnosť významnej arytmie u matiek so systémových ochorením spojiva (napríklad SLE).

V súčasnosti dokážeme ultrazvukom diagnostikovať viac ako 90%, predovšetkým tých najzávažnejších, vrodených srdcových chýb. Ultrazvukové vyšetrenie dopĺňa, na druhej strane ale v žiadnom prípade nenahrádza genetické vyšetrenie! Na základe zhodnotenia morfológie srdca nie sme schopní s absolútnou istotou vylúčiť genetické postihnutie (Downov syndróm alebo iné genetické anomálie).

V prípade nálezu vrodenej srdcovej chyby plodu sa na základe presnej anatómie (a ďalších pridružených nálezov) určuje ďalší postup pri adekvátnej starostlivosti o plod. Zvažujeme tiež ideálny termín a najvhodnejší spôsob vedenia pôrodu. V prípade závažnej srdcovej chyby, predovšetkým ak je kritická alebo riziková v novorodeneckom období, sa tehotné ženy pred pôrodom hospitalizujú na gynekologických pracoviskách v tesnej blízkosti Detského kardiocentra. S týmito gynekologickými klinikami veľmi úzko spolupracujeme a v prípade potreby je dieťa bezprostredne po pôrode preložené na naše pracovisko, kde dostane maximálnu možnú opateru.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok