Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

NOVÁ UČEBNICA

11. 7. 2022

NOVÁ UČEBNICA

V roku 30. výročia založenia Detského kardiocentra vydáva kolektív autorov pod vedením doc. MUDr. Ľubice Kováčikovej, PhD., monografiu Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii.

Prvé vydanie rovnomennej monografie v roku 2015 predstavovalo prvú slovenskú publikáciu svojho druhu. Záujem o knihu viedol k druhému, prepracovanému a doplnenému vydaniu.

Štruktúra monografie je zachovaná a zaoberá sa kľúčovými témami starostlivosti o deti s vrodenými a získanými ochoreniami srdca a poskytuje tak komplexný pohľad na problematiku chorôb srdca u detí.

Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny.

https://www.solen.sk/index.php/knihy/intenzivna-starostlivost-v-detskej-kardiologii

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok