Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Klinika detskej kardiológie LF UK

Klinika detskej kardiológie LF UK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 1.4.2003 - prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC.
Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK je od 01.09.2020 doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok