Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Klinika detskej kardiológie LF UK

Klinika detskej kardiológie LF UK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 1.4.2003 - Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC.

Pracovníci Kliniky detskej kardiológie LF UK pri NÚSCH, a.s.

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC, FAEPC
Prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK

MUDr. Peter Olejník, PhD.
Tajomník kliniky (Odborný asistent LFUK)

Mgr. Jana Kľusková, PhD.
Sekretariát kliniky LF UK

Asistenti a odborní asistenti:

  • MUDr. Mária Bártová
  • MUDr. Marko Bjeloševič
  • MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
  • MUDr. Lenka Majerová
  • MUDr. Jaroslav Tomko

Zamestnanci na dohodu:

  • Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
  • MUDr. Matúš Kováč
  • Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Pracovníci kliniky zabezpečujú pregraduálnu a postgraduálnu výučbu detskej kardiológie pre študentov a lekárov. Pregraduálnu výchovu zabezpečujú od 1.4.2003. Odborná výučba pre domácich, ako aj zahraničných študentov V. a VI. ročníka LF UK Bratislava sa realizuje formou seminárov a praktických stáží na kardiologickom oddelení (vrátane úseku porúch rytmu), JIS kardiologického oddelenia, na oddelení funkčného vyšetrovania a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH a.s. DKC. Na pokrytí širokého spektra výučby sa podieľajú aj ostatní lekári NÚSCH a.s. DKC. O náročnosti výučby na klinike detskej kardiológie hovorí aj fakt, že počas školského roku 2009/2010 výučbu na klinike absolvovalo 559 domácich a 70 zahraničných študentov LFUK s celkovým súčtom 15935 študentohodín.

Dôležitou súčasťou pregraduálnej výučby na klinike je aj vedenie riešiteľov diplomových prác, ktoré sa od školského roku 2010/2011 stali pre študentov LFUK povinnou súčasťou štúdia. Od školského roka 2009/2010 sa pracovníci kliniky spolu s ostatnými lekármi NÚSCH a.s. DKC podieľali na vedení a následnej úspešnej obhajobe diplomových prác 5 zahraničných a 8 domácich študentov LFUK. Počas školského roku 2013/2014 vedú pracovníci kliniky 14 domácich a 12 zahraničných riešitelov diplomových prác.

Klinika detskej kardiológie koncom roka 2010 získala akreditáciu MZ SR na postgraduálne vzdelávania v detskej kardiológii. Na základe toho sa stala jediným pracoviskom v rámci SR, ktoré umožňuje nadstavbovú špecializáciu v odbore detská kardiológia.

Klinika umožňuje záujemcom – detským kardiológom - zúčastniť sa 1 týždňových doškolovacích echokardiografických kurzov.

Neopomenuteľnou náplňou kliniky je vedecko-výskumná činnosť. Pracovníci kliniky sú pravidelnými prispievateľmi odborných článkov v domácich a zahraničných odborných periodikách zameraných na problematiku detskej kardiológie. Taktiež sa aktívne zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách zameraných na problematiku detskej kardiológie.

Dizertačnú prácu doteraz úspešne obhájili štyria doktorandi pôsobiaci na našej klinike.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok