Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Peter Olejník

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 01.04.2003 - prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC.

Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., je od 01.09.2020 doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Viac informácií nájdete na stránkach Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC.

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok