Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiochirurgia

Štruktúra oddelenia

Kardiochirurgické oddelenie je najmä výkonnou terapeutickou zložkou Detského kardiocentra. Poskytuje nepretržité komplexné služby v rámci predoperačnej prípravy, operačnej liečby a intermediárnej pooperačnej starostlivosti o pacientov s vrodenými a získanými srdcovými chybami. Zabezpečuje konziliárne vyšetrenia a operačné výkony srdcovo-cievneho zamerania pre pracoviská Detskej fakultnej nemocnice i mimo nej. V spolupráci s transplantačnými centrami SR rozvíja odberový program chlopňových allograftov. Participuje na školení chirurgov v rámci predatestačnej prípravy z kardiochirurgie.

Oddelenie pozostáva zo štyroch zložiek:

 • operačné sály
 • lôžková časť
 • jednotka intenzívnej starostlivosti
 • administratíva

Činnosť oddelenia

Nasledovný zoznam predstavuje spektrum výkonov, ktoré sa vykonávajú na Kardiochirurgickom oddelení DKC.

Operácie s použitím mimotelového obehu (ECC)

Sú to operácie na otvorenom srdci, zatiaľ čo je krv odvádzaná a privádzaná do tela pacienta pomocou prístroja na mimotelový obeh, ktorý takto počas operácie nahrádza funkciu krvného obehu a pľúc.

 • Anomálny odstup ľavej koronárnej artérie z pľúcnej artérie
 • Atrio-ventrikulárny septálny defekt – AV kanál (všetky formy)
 • Aortálna valvulotómia
 • Aortoplastika
 • Arteriálny switch (u transpozície veľkých ciev s /a bez komorového defektu)
 • Cor triatriatum
 • Damus-Kaye-Stansel
 • Defekt predsieňového septa (všetky typy)
 • Defekt komorového septa (všetky typy)
 • „Double switch" operácia (pri korigovanej transpozícii veľkých ciev)
 • Ebsteinova anomália trikuspidálnej chlopne
 • ECMO- Extrakorporálna membránová oxygenácia
 • Fallotova tetralógia (aj forma s chýbajúcou pľúcnou chlopňou)
 • Fontanova operácia (fenestrovaný Fontan)
 • Glennova operácia (bidirekčná kavopulmonálna anastomóza)
 • Interupcia aortálneho oblúka
 • Konnova operácia
 • LVAD (mechanická podpora funkcie ľavej komory)
 • Náhrada aortálnej chlopne
 • Náhrada mitrálnej chlopne
 • Norwoodova operácia (modifikácia podla Meeho a Brawna)
 • Paliatívny switch
 • Parciálna anomálna pľúcna venózna drenáž
 • Plastika aortálnej chlopne
 • Plastika mitrálnej chlopne
 • Plastika trikuspidálnej chlopne
 • Pľúcna valvulotómia
 • Pľúcna atrézia (s/alebo bez komorového defektu, s aortopulmonálnymi kolaterálami)
 • Predsieňová septektómia
 • Rastelliho operácia
 • Rekonštrukcia výtoku z pravej komory (RVOT, s konduitom alebo bez)
 • REV operácia
 • Rossova operácia (Ross-Konno)
 • Scimitar syndrom
 • Senningova operácia
 • Supravalvárna aortálna stenóza (Myersova operácia)
 • Subaortálna stenóza – resekcia (diskrétna,tunelová)
 • Totálna anomálna pľúcna venózna drenáž
 • Tracheoplastika (u tracheálnej stenózy)
 • Transplantácia srdca
 • Trunkus arteriosus (všetky typy)
 • Tumory srdca

Operácie bez použitia mimotelového obehu (non ECC)

Ide zväčša o operácie na zatvorenom srdci bez nutnosti otvárania srdcových dutín, alebo operácie v hrudnej dutine a medzihrudí (mediastíne).

 • Bandáž pľúcnej artérie
 • Blalock-Taussigovej spojka (klasická, modifikovaná)
 • Centrálne spojky
 • Cievne prstence
 • Cievne arterio-venózne fistuly (klasické, goretexové)
 • Excízia z pľúc
 • Koarktácia aorty
 • Mediastinitída
 • Pacemaker
 • Perikardiálne okno
 • Perzistujúci arteriálny duktus
 • Plikácia bránice
 • Pľúcna lobektómia
 • Tracheostómia
 • Tymektómia (myasthenia gravis)
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok