Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Používaná terminológia

Ak máte problémy s terminológiou, ktorú lekári často používajú a ktorá Vám nie je jasná, na tejto strane je uvedený krátky zoznam najčastejšie používaných výrazov v detskej kardiológii spolu s vysvetlením, čo jednotlivé termíny znamenajú.

A

Acyanotické srdcové chyby – srdcové chyby bez cyanózy (bez modrého sfarbenia kože)

Aneuryzma – abnormálna dilatácia cievy alebo steny srdca

Aortálna stenóza – zúženie otvoru aortálnej chlopne alebo na aorte

Aortálna insuficiencia – nedomykavosť aortálnej chlopne, ktorá umožní spätný tok krvi z aorty do ľavej komory

Aorta – cieva zásobujúca okysličenou krvou ( červenou krvou ) celý organizmus.

Arytmia – porucha alebo nepravidelnosť srdcového rytmu

Atriálne (medzipredsieňové septum) – časť srdcovej steny oddeľujúca ľavú a pravú predsieň

B

Bradykardia – pomalá srdcová frekvencia

C

Cyanóza – modré sfarbenie kože a slizníc spôsobené nedostatočným okysličením krvi

D

Defibrilácia – korekcia abnormálneho srdcového rytmu použitím elektrického impulzu

DiGeorgeov syndróm – genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje normálny vývoj srdca, týmusu a prištítnych teliesok

Doppler – ultrazvuková metóda, ktorá umožní sledovať rýchlosť toku krvi a zúženia na cievach a chlopniach

Downov syndróm – ochorenie spôsobené nadpočetným chromozómom, často spojené s ochoreniami srdca najmä atrio-ventrikulárnym kanálom. Synonymom je trizómia 21 chromozómu

E

Echo – ultrazvuková metóda umožňujúca zobrazenie anatómie srdca a jeho funkcie

Endokarditída – zápal vnútornej výstelky srdca

F

Foramen ovale – otvor v medzipredsieňovom septe, cez ktorý komunikuje pravá a ľavá predsieň. Je fyziologicky prítomný u všetkých nenarodených detí a pretrváva rôzne obdobie po narodení.

G

-

H

Hemoglobín – bielkovina v červených krvinkách, ktorá prenáša kyslík.

Hisov zväzok – časť prevodového systému srdca, ktorou sa prevádza vzruch z atrio-ventrikulárneho (A-V) uzla na komory.

Horná dutá žila - cieva privádzajúca žilovú krv z hornej polovice tela do pravej predsiene.

Hyperkalcémia – vysoká hladina vápnika v krvi.

Hyperkalémia – vysoká hladina draslíka v krvi.

Hypokalcémia – nízka hladina vápnika v krvi.

Hypokalémia – nízka hladina draslíka v krvi.

Hypertenzia – vysoký krvný tlak.

CH

Chlopňa – štruktúra pôsobiaca ako ventil, ktorý zabraňuje spätnému toku krvi. V srdci sú 4 chlopne: trojcípa, dvojcípa, aortálna a pľúcna.

I

Insuficiencia (tiež regurgitácia) – nedomykavosť (nedovieravosť) chlopne. V dôsledku poškodenia svojej štruktúry umožňuje uzavretá chlopňa spätný tok krvi.

Intravenózny – vnútrožilový (napr. podanie lieku priamo do žily).

J

Jukčný rytmus – srdcový rytmus vychádzajúci z A-V uzla.

K

Kardiomyopatia – ochorenie srdcovej svaloviny vedúce k jej zhrubnutiu (hypertrofii) alebo stenčeniu (dilatácii).

Kardiostimulátor (pacemaker) – prístroj nahrádzajúci normálny rytmus srdca.

Kardioverzia – použitie elektrického impulzu na liečbu ťažkej poruchy srdcového rytmu.

Katéter – jemná pomôcka, ktorá sa zavádza cez cievu (najčastejšie v slabine) do organizmu a umožňuje meranie tlakov v srdci a cievach a ich znázornenie pomocou kontrastnej látky.

Katetrizácia – vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej sa hodnotí štruktúra srdca a tlaky v jednotlivých jeho oddieloch pomocou katétra.

Kongestívne zlyhanie srdca – zlyhanie srdca v dôsledku preťaženia spojené s hromadením krvi v pľúcach alebo vnútorných orgánoch.

Koronárne artérie – cievy privádzajúce krv do srdcového svalu.

Koronárny sínus – žila odvádzajúca krv zo srdcového svalu do pravej predsiene.

L

Ľavá predsieň – dutina srdca, ktorá dostáva okysličenú krv prostredníctvom štyroch pľúcnych žíl z pľúc.

Ľavá komora – dutina srdca čerpajúca okysličenú krv do celého tela.

M

Malpozícia srdca – vývojová porucha polohy srdca v hrudníku.

Marfanov syndróm – dedičné ochorenie postihujúce spojovacie tkanivo v organizme. Toto ochorenie vedie k rozšíreniu ciev a tkaniva chlopní.

Mitrálna chlopňa – chlopňa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou.

Mimotelový obeh – prístroj, ktorý odvádza krv z pacienta, odstraňuje z nej CO2, nasýti ju O2 a pod tlakom ju vháňa späť do pacienta. Používa sa pri operáciách na otvorenom srdci, kde nahrádza funkciu srdca a pľúc.

Myokard – srdcový sval, ktorý umožňuje činnosť srdca ako pumpy.

Myokarditída – zápal srdcového svalu.

N

Neprospievanie – rast dieťaťa zaostáva za očakávaným rastom

O

-

P

P vlna – obraz sťahu predsiene na EKG

Perikard – vak, v ktorom sa nachádza srdce.

Perikardiálny výpotok – nahromadenie tekutiny okolo srdca.

Perikarditída – zápal osrdcového vaku.

Pľúcna artéria – cieva vedúca odkysličenú krv z pravej komory do pľúc.

Pľúcna chlopňa – chlopňa medzi pravou komorou a pľúcnou artériou.

Pľúcne žily – žily privádzajúce okysličenú krv z pľúc do ľavej predsiene.

Polysplénia – prítomnosť viacerých, obyčajne malých a prípadne nefunkčných slezín.

Pravá komora – dutina čerpajúca odkysličenú krv zo srdca do pľúc.

Pravá predsieň – dutina dostávajúca odkysličenú krv z celého tela prostredníctvom dolnej a hornej dutej žily a koronárneho sínusu.

Postperikardiotomický syndróm – zápal perikardu po operačnom zákroku na srdci, ktorý vedie k nahromadeniu tekutiny okolo srdca.

Q

QRS komplex – obraz sťahu komôr na EKG

R

Rezistencia – odpor

S

Saturácia kyslíka – stupeň nasýtenia krvi kyslíkom. Normálna hodnota je 95 - 100%.

Sínusový uzol – časť prevodového systému srdca, v ktorej vzniká elektrický vzruch a ktorý spôsobuje sťah srdcovej svaloviny.

Srdcová blokáda – porucha prevodu vzruchu medzi predsieňami a komorami.

Stenóza – zúženie

Sternotómia – chirurgické otvorenie hrudníka v strede umožňujúce prístup k srdcu.

T

T vlna – obraz uvoľnenia sťahy komôr na EKG

Tachykardia – rýchly srdcový rytmus

Torakotómia - chirurgické otvorenie hrudníka na boku umožňujúce prístup k srdcu, cievam a pľúcam.

Trikuspidálna chlopňa – chlopňa medzi pravou predsieňou a pravou komorou.

U

-

V

Vena azygos – žila spájajúca dolnú a hornú dutú žilu

W

-

X

-

Y

-

Z

-

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok