Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Štruktúra oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrovania možno z hľadiska metód rozdeliť na časť, kde sa vykonávajú:

  • neinvazívne diagnostické metódy
  • invazívne vyšetrenia a intervenčné zákroky

Neinvazívne diagnostické metódy

Neinvazívne vyšetrenia sa realizujú u hospitalizovaných aj u ambulantných pacientov. Ročne sa na oddelení vykoná priemerne asi 10-11 tisíc vyšetrení. Oddelenie neinvazívnych vyšetrení pozostáva z 5 špecializovaných ambulancií, v ktorých sa vykonáva:

V spolupráci s NÚSCH, a.s., v Bratislave sa podieľame na realizácii a vyhodnocovaní CT angiografických vyšetrení u pacientov s vrodenými chybami srdca. Kardiomagnetická rezonancia srdca sa t.č. realizuje v spolupráci s Inštitútom zobrazovacej diagnostiky v Trnave.

Invazívne vyšetrenia a intervenčné metódy

Na našom pracovisku vykonáme v súčasnosti ročne okolo 350 katetrizačných výkonov, z nich je väčšina tvorená intervenčnými výkonmi (60-65%) a len menšinu predstavujú diagnostické katetrizácie a endomyokardiálne biopsie.

Oddelenie funkčného vyšetrovania realizuje v súčasnej dobe naozaj širokú škálu intervenčných katetrizačných výkonov. Katetrizácie srdca sú vykonávané na štandardnej úrovni, je porovnateľná s liečbou vo veľkých svetových centrách. Intervenčné výkony realizujeme od novorodeneckého veku až po dospelosť. Súčasťou našej každodennej práce na katetrizačnej sále sú nielen jednoduché srdcové chyby s ľavo-pravým skratom na uzáver tohto skratu (defekt predsieňového alebo komorového septa, perzistujúci arteriálny duktus) a chlopňové chyby na balónikovú valvuloplastiku, ale rovnako aj katetrizačné riešenie komplexných srdcových chýb po niektorej z etáp ich jednokomorového riešenia. V posledných rokoch venujeme viac pozornosti najmodernejším intervenčným technológiám s použitím stentov, špeciálnych typov rezacích balónov - cutting balónov a rádiofrekvenčnej energie na perforáciu pľúcnej chlopne.

Katetrizačnú sálu podľa potreby využívajú aj pracovníci arytmologického oddelenia pri elektrofyziologických vyšetreniach a rádiofrekvenčných abláciách.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok