Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Nadácia DKC

Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizácia registrovaná na MV SR. Cieľom nadácie je podporovať všetky aktivity vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre.

Hlavným princípom činnosti Nadácie Detského kardiocentra je vytváranie finančných zdrojov na skvalitnenie diagnostických a liečebných postupov, snaha o zlepšenie životných podmienok detských pacientov a ich rodičov počas pobytu v Detskom kardiocentre, či vzdelávanie lekárov a zlepšenie databázového spracovania medicínskych údajov.

Nadácia Detského kardiocentra sa o pacientov zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Preto vypracovala projekt Žijem naplno, ktorý poskytuje týmto deťom možnosti ľahšieho zaradenia sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Skúsenosť s prepracovaným prístupom k výchove a vzdelávaniu takto znevýáhodnených detí vo svete je veľmi priaznivá a dáva nádej týmto deťom na krajší a plnohodnotnejší život.

Financujú sa len dohodnuté a odsúhlasené potreby Detského kardiocentra. Princípy činnosti sú presne definované v štatúte Nadácie Detského kardiocentra. Bez finančnej pomoci zo strany sponzorov, ľudí, ktorým záleží na živote tých najmenších, sa Nadácia Detského kardiocentra nezaobíde.

Kontakt:

Nadácia Detského kardiocentra
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
srdiecko@nadaciadkc.sk

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 4018960147/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 1896 0147

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok